spkv education

menu
Úvodní stránka > Odborná činnost

Odborná činnost

Podpořte nás

Zaměřujeme se na projekty v oblasti formálního i neformálního vzdělávání. Realizujeme workshopy, kroužky pro děti, dlouhodobé projekty ve školách. Podporujeme vzdělávání a rozvoj učitelů i umělců v oblasti kreativního a designového myšlení. 

Věnujeme se popularizaci kreativity a kreativního učení jako klíčové kompetence pro 21. století. Pořádáme konference, diskuze, workshopy, festivaly. Ve spolupráci s Centrem pro současné umění DOX připravujeme FUK – festival umění a kreativity ve vzdělávání

Vedle našich vlastních projektů jsme obsahovými partnery Nadačního fondu Eduzměna. Podílíme se na tvorbě rozvojového modelu vzdělávání pro Kutnohorsko. Jsme členy UMĚNÍM – platformy pro kreativní učení.

Metodické inspirace

Dětský Think Tank a Mentorský program kreativního vzdělávání pro pedagogy*žky metodika
Dětský Think Tank a Mentorský program kreativního vzdělávání pro pedagogy*žky

Dokument je závěrečnou zprávu z dvouletých projektů Dětského Think Tanku a Mentorského programu kreativního vzdělávání pro pedagogy*žky, které jsem realizovali v rámci podpory iKAP-II. Bude nám sloužit i v dalších projektech, je určen pedagogům*žkám, pracovníkům*cím kreativního sektoru, odborné veřejnosti či stakeholderům v oblasti vzdělávání. 

Vyjmenované příběhy aneb Učíme se profesí: spisovatel a divadlo metodika
Vyjmenované příběhy aneb Učíme se profesí: spisovatel a divadlo

Představujeme případovou studii, která slouží jako metodická inspirace pro realizaci školního projektu Vyjmenované příběhy aneb učíme se profesí: spisovatel a divadlo. Metodika slouží jako návod pro samotnou realizaci projektového vyučování na ZŠ a může být i vhodnou inspirací do výuky.

Představená metodická inspirace k projektovému vyučování vznikla na základě výstupů projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu, jenž sledoval hlavní cíl: podpořit úspěšné vzdělávání a rovné příležitosti žáků ze sociálně znevýhodněného prostředí na základních školách a v rámci oborů SŠ bez maturitní zkoušky prostřednictvím zážitkových kreativních forem vzdělávání využívajících umění – programu kreativního partnerství. Podporou klíčových kompetencí, pozitivního sociálního klimatu třídy a rozvojem funkční gramotnosti a motivace žáků se snažíme podpořit úspěch všech žáků v heterogenní skupině školní třídy. 

Klíčová slova: vyjmenovaná slova, slova příbuzná, význam vyjmenovaných slov, rozvoj slovní zásoby, metody projektového vyučování, metody inscenační, divadlo.

Soubor ke stažení Zavřít
Prvouka hravě: Místo, kde žijeme metodika
Prvouka hravě: Místo, kde žijeme

Představujeme případovou studii, která slouží jako metodická inspirace pro realizaci školního projektu
Pravouka hravě: Místo, kde žijeme. Učitelům nabízíme možnost, jak uchopit zvolené téma netradičním
přístupem. Pomocí této formy rozvíjíme v žácích aktivní občanství a zapojování do regionální komunity.

Začlenění školního projektu do RVP:
Základní vzdělávání » Člověk a jeho svět » 1. stupeň » Místo, kde žijeme.
Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je koncipována pro 1. a 2. období základního vzdělávání (1.–5. ročník).
Jde o integrovanou vzdělávací oblast, ve které se propojuje učivo společenskovědní s přírodovědným
a s výchovou ke zdraví.

Očekávané výstupy školního projektu:
Představeným projektovým vyučováním ovlivňujeme proces poznávání, získávání zkušeností žáka, měníme
míru a intenzitu motivace žáka. Orientujeme činnosti žáků směrem ke vzniku konkrétního produktu – výstava
výtvarných prací. Zlepšujeme spolupráci spolužáků. Rozvíjíme a posilujeme sebedůvěru žáků.

Realizace školního projektu:
Projekt je navržen pro skupinu 25–30 žáků (třídu) ve dvou blocích.

Soubor ke stažení Zavřít
Kreativní vzdělávání pro udržitelnou budoucnost metodika
Kreativní vzdělávání pro udržitelnou budoucnost

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) je rámec, který reaguje na měnící se potřeby společnosti a environmentální situaci. Popisuje potřebné změny návyků v myšlení a chování a pedagogický přístup, kterého je třeba ve vzdělávání poskytnout. Metodické inspirace z projektu Vzdělávání pro budoucnost (2021) vznikly díky pedagogům, umělcům i žákům ze čtyř pražský škol.

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR) se dostává pozornosti již delší dobu, za vrchol zájmu o něj lze považovat Dekádu VUR OSN v letech 2005–2014. VUR zdůrazňuje důležitost rozvoje kompetencí vedoucích k transformaci jednotlivců i společnosti. V rámci projektu Vzdělávání pro budoucnost tedy zkoumáme, jak může kreativní učení posílit vzdělávání pro udržitelnost. Hlavní koncepční témata projektu jsou dvě: rozvoj kompetencí k udržitelnosti a aktivní utváření budoucnosti.

PŘÍKLAD AKTIVITY KE SCHÉMATU BUDOUCNOSTI

Pozn.: Tyto aktivity jsou určené žákům ve věku 10–16 let a vycházejí z příkladů uvedených v publikaci An educator’s guide: Realistic and creative strategies for thinking about the future (Green-wood, n.d.).

AKTIVITA 1 – TVORBA SCHÉMATU

Rozdělte třídu do čtyř skupin a přidělte každé skupině jednu z pozic ve schématu: Staveniště, Mapa cesty, Vláčený a Mlhavé údolí. Každé skupině přidělte jeden roh místnosti včetně stěn a vysvětlete třídě, co pro ně daná pozice znamená. Obejděte každou skupinu, dovysvětlete potřebné a požádejte ji, aby na základě popisu ve schématu:

• Vybrala klíčová slova z popisu, která budou chtít zobrazit.
• Nakreslila nebo našla obrázky a fotografie, které nejlépe vystihují daný přístup.
• Napsala několik komiksových bublin, v nichž budou slova, která by mohl říct někdo v dané pozici.
• Představila si a předvedla, jak se asi lidé s takovým přístupem cítí a s pomocí slovníčku emocí vybrala vhodná slova.
• Představila daný postoj jakýmkoliv jiným způsobem, který chtějí použít, včetně scénky,
hudby nebo médií.
• Když skupiny dokončí práci, mohou se projít po třídě a seznámit se se čtyřmi možnostmi. Když se studenti dívají na jednotlivé výstavky, mohou se ptát:

 • Které části výstavy podle mě nejlépe vystihují daný postoj?
 • Je tu něco, co sem podle mě nepatří? Proč?
 • Co dalšího by bylo možné přidat k výstavě, aby představila to, co má vyjadřovat?
 • Skupinky se pak mohou sejít a sdílet své zkušenosti.


Součástí dokumentu je mj. tzv. Lundyové model participace, (Lundy, 2007), který pomáhá chápat principy a možnosti participace ve výuce. Jak může vzdělávání vyjít z tohoto modelu a vytvořit prostor, v němž by se žáci jako občané podíleli na rozvoji komunity a ekologické a sociální spravedlnosti, což jsou nepochybně oblasti, které mají vliv na jejich život? Projděte PDF ke stažení.

 Soubor čtyř příkladových projektů uplatnitelných i do vaší praxe odborně popsaly Michaela Kuříková a Laura Henderson.

Kreativní vzdělávání pro udržitelnou budoucnost (2021) Zavřít
Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony
Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony

Učitelům fyziky nabízíme možnost, jak uchopit téma fyzikálních zákonů a jevů novátorským přístupem. Zvolené téma Superhrdinové a fyzikální zákony je svou náročností a zařazením vhodné pro žáky 6. a 7. třídy.

Nabízenou cestou dochází k propojení učiva fyziky s tematikou superhrdinů. V dalším bloku pojíme témata fyziky s výtvarnými, literárními a dramatickými činnostmi. Metodická inspirace slouží jako návod pro samotnou realizaci projektového vyučování na ZŠ a může být i vhodnou inspirací do výuky. Naleznete zde časový harmonogram školního projektu v podobě tabulky, podrobný popis jednotlivých aktivit, které jsou realizovány prostřednictvím jednotlivých bloků I, II, III.

Dle RVP jsou zvolena témata: RVP blok: LÁTKY A TĚLESA: měřené veličiny, POHYB TĚLES; SÍLY: pohyby těles, gravitační pole a gravitační síla, tlaková síla a tlak, třecí síla, výslednice dvou sil stejných a opačných směrů, Newtonovy zákony, rovnováha na páce a pevné kladce, MECHANICKÉ VLASTNOSTI TEKUTIN: Pascalův zákon, hydrostatický a atmosférický tlak, Archimédův zákon.

Klíčová slova: superhrdinové, fyzikální zákony a jevy, komiks, výuková aplikace, tablety ve vyučování, metody
projektového vyučování, metody inscenační a situační.

Superhrdinské veličiny a fyzikální zákony_SPKV Zavřít
Podpora spolupráce učitelů a umělců metodika
Podpora spolupráce učitelů a umělců

Shrnujeme pro vás zkušenosti z aktivity Podpora spolupráce učitelů a umělců (2017 - 2019) v projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti realizovaného pod vedením Gymnázia a Hudební školy hlavního města Prahy. V souboru inspirativních příkladů sedmi tříd ZŠ najdete popis projektů i dopadů a přínosů pro 14 zapojených učitelů a jejich žáky.

„Projekt v naší třídě je pozoruhodný, jsem překvapen. Projekt není hudební, i když já i pan učitel jsme hudebníci. Chceme především dovést žáky k hravosti. Jakmile dáme možnost vyprávět příběh, žáci zapomenou na všechno. Třída se rozdělila na čtyři týmy podle kontinentů. Každá skupina dělá dokument z jiného koutu světa.“ (Jaroslav Raušer) 

Publikace je rozdělena do dvou částí. V první části popisujeme do hloubky průběh projektů tříd, s důrazem na reflexe zapojených učitelů a umělců, specifikaci obsahových celků i konkrétních dopadů na žáky.

V druhé části publikace jsou shrnuty stručné informace o všech dalších projektech tříd zapojených do projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti.

 

Autoři: Kristýna Kratochvílová, Jan Pfeiffer, Nikola Polívková a Marianna Sršňová ve spolupráci s učiteli a umělci.

Poznámka: Publikace je publikována v rámci projektu Podpora uměleckého vzdělávání pro rovné příležitosti reg. č. projektu: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004850. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Příklady dobré praxe - Podpora spolupráce učitelů a umělců (SPKV 2020) Zavřít
Metodika projektu Školy pro budoucnost metodika
Metodika projektu Školy pro budoucnost

Tato metodika ukazuje, jak ke zvoleným vzdělávacím cílům (v tomto případě z oblasti kreativního vzdělávání) hledat adekvátní nástroje, pomocí nichž lze sledovat pokrok žáků k zamýšlenému, žádoucímu stavu. Nástroje byly pilotně vyzkoušeny v projektu Školy pro budoucnost (ŠpB)– pomohly ověřit účinek kreativních přístupů na procesy učení i jejich výsledky. Metodika je výstupem projektu Školy pro budoucnost (2022).

Samotný projekt reagoval na požadavky celkových změn ve vzdělávacím systému, které stále více zaznívají v teoretických debatách i v praxi, a díky soustavné reflexi (i s pomocí tohoto hodnocení) ukázal nové cesty vzdělávání, jimiž by mohly být postupně dosaženy.

Změna, která ve vzdělávání probíhá, by se dala zjednodušeně popsat pojmy otevřenost, kritický pohled, změna perspektivy. To jsou mimochodem principy kreativního vzdělávání, které jsou do hloubky diskutovány ve zprávě „Kreativita ve vzdělávání – jak ovlivňuje procesy učení a jejich výsledky“ – zde představená metodika na zprávu navazuje a doplňuje ji.

Změna, která ve vzdělávání probíhá, by se dala zjednodušeně popsat pojmy otevřenost, kritický pohled, změna perspektivy. To jsou mimochodem principy kreativního vzdělávání, které jsou do hloubky diskutovány ve zprávě „Kreativita ve vzdělávání – jak ovlivňuje procesy učení a jejich výsledky“ – zde představená metodika na zprávu navazuje a doplňuje ji. Současně s tímto otevíráním a rozvolňováním již poněkud zkostnatělých struktur ve školství musí probíhat i komplementární pohyb – kdy je potřeba se ujistit o oprávněnosti zvolené metody, soustavně reflektovat, co se děje a jaké to přináší výsledky. Učitel, pokud se pouští do nových projektů, experimentuje ve výuce s novými přístupy, si samozřejmě musí ověřit, že jeho iniciativa má pozitivní dopad. A tento dopad také musí doložit – nejen aby se jeho zkušenostmi mohli inspirovat další zájemci o změny, ale především aby se ubránil případné kritice. „Dokazování“ opodstatněnosti zvoleného přístupu je velmi užitečnou praxí všude, kde je třeba překročit zaběhanou rutinu a vydat se do nejistého terénu (částečné) improvizace. Pokud učitel umí ukázat svou práci jako cílevědomé úsilí – od plánu s konkrétními cíli, přes volbu postupu, po vyhodnocení dopadu – může pracovat samostatně, oprostit se od soustavně se měnících požadavků (jak je v českém školství obvyklé), získat tak určitou autonomii k prosazování svých představ o vzdělávání. Můžesi být jistý, že svou práci obhájí.

Tato metodika ukazuje, jak ke zvoleným vzdělávacím cílům (v tomto případě z oblasti kreativního vzdělávání) hledat adekvátní nástroje, pomocí nichž lze sledovat pokrok žáků k zamýšlenému, žádoucímu stavu. Nástroje byly pilotně vyzkoušeny v projektu Školy pro budoucnost (ŠpB), který v českých školách realizuje Společnost pro kreativitu ve vzdělávání (SPKV) – pomohly ověřit účinek kreativních přístupů na procesy učení i jejich výsledky. Samotný projekt reagoval na požadavky celkových změn ve vzdělávacím systému, které stále více zaznívají v teoretických debatách i v praxi, a díky soustavné reflexi (i s pomocí tohoto hodnocení) ukázal nové cesty vzdělávání, jimiž by mohly být postupně dosaženy.

Vzdělávací cíle jako východisko pro hodnocení

Přinášíme-li do výuky inovace, je nutné si vždy nejprve uvědomit, jaké konkrétní cíle přitom sledujeme. Do jaké míry jsou tyto cíle v projektech dosaženy – tedy jak se žáci v jeho průběhu v daných oblastech zlepšili – je potom předmětem hodnocení. 

Následující výčet si nečiní nárok na úplnost (vzdělávací cíle zde popsané mohou být v konkrétních podmínkách doplněny o další), slouží spíše jako orientační přehled.

1. Participace žáků
Cílem projektů je zapojit žáky do všech jeho fází – tak, aby v něm našli prostor pro vyjádření svých názorů a pocitů.

2. Kompetence v oblasti udržitelnosti
Cílem projektů je zajistit rozvíjení kompetencí, které byly identifikovány jako zvláště důležité pro společnost z hlediska zajištění její ekologické integrity a sociální spravedlnosti, a v rámci tohoto projektu jsme se zaměřili zejména na následující:

 • Sebeuvědomění: schopnost vypořádat se s individuálními pocity a touhami, neustále vyhodnocovat a na tomto základě pak formovat své činy; uvažovat o vlastní roli v místní komunitě a (globální) společnosti.
 • Kritické myšlení a zvažování (různých) hodnot: učení se z chyb a zkušeností, schopnost přehodnotit perspektivu, přijetí (a prosazování) určitých hodnot.
 • Spolupráce: řešit konflikty ve skupině, schopnost rozumět ostatním (respektovat jejich potřeby, perspektivy a činy) a učit se od nich – empatie; participativní řešení problémů.
   

3. Aktivizace žáků a jejich sounáležitost s projektem
Cílem je zajistit, aby se všichni žáci aktivně zúčastnili projektů a vzali je za své.

4. Vize budoucnosti
Utváření vlastní vize budoucnosti a její projednání v žákovském kolektivu – schopnost dojít ke společnému názoru/řešení.

5. Přesvědčení o vlivu
Sebevědomí k akci, důvěra v její zdárný (zamýšlený) výsledek, schopnost komunikovat své vize s veřejností a prosadit je do praxe.

Pokud jsou tyto vzdělávací cíle ve hře, měli by učitelé sledovat, do jaké míry jsou naplňovány, a to v průběhu projektů i po jejich skončení. Dále navržené a popsané nástroje (níže v celé metodice ke stažení) umožňují většinou rychlé orientační zhodnocení pokroku; v některých případech vyžadují hlubší zamyšlení žáků i učitelů a nabízejí tak hlubší vhled do dění ve třídě (takové hodnocení je ovšem také náročnější na čas všech zúčastněných). V obou případech musí učitel zajistit, že i samotní žáci vidí ve vyhodnocování projektu smysl, jejich odpovědi jsou autentické, ukazují jejich vnímání okamžité situace a/nebo shrnují dlouhodobější zkušenost z projektu. Zajistit toto vzájemné pochopení (proč se hodnotí a co z toho budou mít samotní žáci) je nutné zvláště pokud se plánuje především použití „rychlých a snadných“ metod – tam by totiž žáci (respondenti) mohli odpovídat pouze formálně. Tomu lze předejít například tím, že učitel ukáže, jak se s reflexí nebo zpětnou vazbou žáků dále pracuje, jak může sloužit ke zlepšení projektu a zajistit spokojenost těch, kteří jsou do něj zapojeni. I zdánlivě „instantní“ hodnocení tedy vyžaduje přiměřenou péči ve všech fázích – od zadání úkolu po evaluaci výsledků.

Hodnocení vlivu kreativního vzdělávání na rozvoj participace a kompetencí žáků (Metodika pro projekt Školy pro budoucnost) Zavřít

Studie a další výstupy

Manuál akčního výzkumu                                 studie
Manuál akčního výzkumu

Do rukou se vám dostává manuál akčního výzkumu k projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. Smyslem akčního výzkumu je porozumět vlastní práci a na základě ...

Do rukou se vám dostává manuál akčního výzkumu k projektu Kreativní partnerství pro inkluzivní školu. Smyslem akčního výzkumu je porozumět vlastní práci, na tomto základě naplánovat kroky ke změně či jejímu obohacení a následnému vyhodnocení kroků, které byly provedeny. Akční výzkum je jedním z typů výzkumu, který souvisí se změnou aktivit, které studuje...

Manuál akčního výzkumu ke stažení Zavřít
Posun ve vztazích ve třídě studie
Posun ve vztazích ve třídě

Případová studie se zaměřuje na proces změn vztahů ve třídě v kontextu realizace dvou třídních projektů na jedné střední odborné škole.

Cílem následujícího textu je identifikovat, jak projekty zaměřené na rozvoj kreativity u žáků (ne)zamýšleně přispěly i ke zlepšení vztahů ve třídách a ke zvýšení zájmu žáků o školní vzdělávání.

Soubor ke stažení Zavřít
Onyx - velrybo, pojď se mnou do lesa - zlepšení třídní komunikace studie
Onyx - velrybo, pojď se mnou do lesa - zlepšení třídní komunikace

Cílem případové studie je zachycení proměny komunikace ve školním prostředí, ve kterém ...

Cílem případové studie je zachycení proměny komunikace ve školním prostředí, ve kterém je velký počet žáků, kteří jsou ohroženi možnou šikanou. Tato hrozba je (nebo může být) ovlivněna jednáním okolí, které je zatíženo stereotypy a předsudky spojenými s romským etnikem.

Soubor ke stažení Zavřít
Můj otisk (Děti času) studie
Můj otisk (Děti času)

Tato případová studie se zaměřovala primárně na rozvoj motivace žáků a na rozvoj jejich zájmu o vzdělávání. Cílem této případové studie byla analýza pozitiv třídního ...

Tato případová studie se zaměřovala primárně na rozvoj motivace žáků a na rozvoj jejich zájmu o vzdělávání. Cílem této případové studie byla analýza pozitiv třídního projektu, ve kterém došlo k posunu celé třídy zejména v oblasti motivace žáků, jejich spolupráce (rozvoj kompetence sociální a personální) a rovněž k pozitivnímu dopadu při obohacení repertoáru výukových metod pro učitelku.

Soubor ke stažení Zavřít
Syntéza kreativního učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR studie
Syntéza kreativního učení a vzdělávání pro udržitelný rozvoj v ČR

Tento článek (2021) pojednává o pedagogickém přístupu Vzdělávání pro budoucnost (VpB). Článek shrnuje, jak se projekt vztahuje k Akční kompetenci (Jensen & Schnack, 1997) a modelu participace (Lundy, 2007), za účelem vytvoření efektivního přístupu k rozvoji udržitelných kompetencí a rozvoji sebepojetí žáků jako aktérů změny. Popisuje implementaci pilotního projektu VpB ve čtyřech třídách základních škol (1.–9. třída) a pozitivní dopad rozvoje kompetencí u účastníků.

Modely kreativity a jejich význam ve vzdělávání studie
Modely kreativity a jejich význam ve vzdělávání

Literární přehledová studie (2023) popisuje kreativitu ve vzdělávacím kontextu, vztahuje ji k výtvarné výchově a nabízí širší nadoborový pohled. Představuje dílčí aspekty kreativity, které jsou důležité pro definování a porozumění této dovednosti a na třech zahraničních modelech ukazuje, jak lze kreativitu konceptualizovat pro potřeby vzdělávací aplikace ve škole. Modely srovnává a předznamenává jejich užitečnost pro pedagogickou praxi.

NAČÍST DALŠÍ ODBORNÉ VÝSTUPY

Programy kreativního učení jsme již podpořili

2120žáků

95učitelů

193projektů

106tříd

32škol

© 2023 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.