spkv education

menu
Úvodní stránka > Metodické výstupy > akce > Pomáháme inovovat vzdělávání v Praze

Pomáháme inovovat vzdělávání v Praze

V Praze startuje klíčový projekt na rozvoj inovací ve vzdělávání. Má zvýšit kvalitu pražského školství. Spolu s Pražským inovačním institutem a dalšími partnery jsme se stali od nového školního roku součástí přípravy velkého programu iKAP, jehož hlavním cílem je, aby prostřednictvím inovací ve vzdělávání maximálně rozvíjel potenciál každého žáka.

Praha – město, které zavádí priority vzdělávací politiky MŠMT do praxe základních a středních škol. To je cíl dvouletého projektu implementace Krajského akčního plánu II – Inovace ve vzdělávání (iKAP II - Inovace). Jeho tým pomáhá rozvoji funkčních partnerství škol, univerzit a neziskového sektoru na území Prahy. Projekt je financován z fondů EU prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (MŠMT).

Projekt iKAP II navazuje na cíle a priority Krajského akčního plánu Prahy (KAP) a s pomocí 42 partnerů naplňuje konkrétní opatření KAP aktivitami přímo ve školách. Podporuje nadané žáky i žáky znevýhodněné nebo žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Pomáhá dětem s odlišným mateřským jazykem a jejich rodinám úspěšně projít školním vzděláváním. Podporuje rozvoj gramotností, kreativity a inovativnosti ve výuce, přispívá ke spolupráci středních škol s firmami. Prostřednictvím zavádění dlouhodobého plánování přispívá k systémovému zlepšení řízení škol, zvýšení kvality vzdělávání a zvýšení jeho dostupnosti pro každého žáka. 

"Kreativní učení je velmi účinný nástroj, pomocí kterého je možné nastavit rovné šance na školách, stimulovat motivaci žáků a radost z učení se, ale také podporovat jejich samostatnost a společenskou odpovědnost. Proto jsme moc rádi, že můžeme tento nástroj využít ve spolupráci s pražskými školami a společně inovovat výuku," shrnula Katarína Kalivodová, ředitelka SPKV.

A na co se v rámci projektu konkrétně zaměří SPKV? 

  • Budeme realizovat zážitkové vzdělávací workshopy pro učitele (podporujících seznámení se s formátem kreativního učení). 
  • Dále se zaměříme na projekt Školy pro budoucnost (postavený na principech kreativního vzdělávání, celostním učení a spolupráci učitelů s experty z kulturních a kreativních průmyslů). 
  • V roce 2022 budeme vyvíjet formát Dětského think tanku jako participativní platformy pro hledání vize a řešení společenských problémů pro 21. století dětmi, která funguje jako vzdělávací nástroj s cílem propojit pražské školy a různé organizace). Právě probíhá pilotní projekt ve spolupráci s UUUL - Dětské muuuzeum.
  • Budeme se podílet na organizaci Festivalu umění a kreativity ve vzdělávání, jehož cílem je živě demonstrovat dopady kreativního učení, umění a participace dětí a mladých lidí na vzdělávacím procesu a zapojení spolupracujících komunit se školami). 

 

Aktivity projektu iKAP II - Inovace

⇨ Rovné příležitosti ve vzdělávání

⇨ Vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem

⇨ Ředitelská akademie

⇨ Podpora gramotností

⇨ Podpora odborných škol v oblasti kariérového poradenství, podnikavosti a polytechniky

⇨ Šablony

Podpořte nás
Pomáháme inovovat vzdělávání v Praze
Pomáháme inovovat vzdělávání v Praze
© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR