spkv education

menu
Úvodní stránka > O nás > Novinky a akce > Cesty k wellbeingu jsou hravé, nikoli snadné

Cesty k wellbeingu jsou hravé, nikoli snadné

Podpořte nás

Co se vám vybaví, když se řekne wellbeing? Další otravné, elitářské cizí slovo, které má erodovat češtinu a které většině lidí nic moc neříká? Nejbližší české překlady tomuto pojmu tak docela neodpovídají: blahobyt naznačuje zaměření na materiální zajištění, zatímco pohoda naznačuje především bezstarostnost a pohodlí. Wellbeing však zahrnuje i odolnost, schopnost vystoupit z komfortní zóny.

Analýza Partnerství 2030+ o sedmi národních vzdělávacích systémech z celého světa, které do svých vzdělávacích systémů zahrnuly wellbeing,(1) zahrnuje i definici wellbeingu platnou pro většinu zemí a vycházející z definice duševního zdraví World Health Organization. Jde o „stav, ve kterém si jedinec uvědomuje své schopnosti, dokáže si poradit s normálním životním stresem, produktivně funguje a přispívá do vlastní komunity. Principem podpory wellbeingu je umožnit dětem a mládeži plně využít jejich potenciál, posílit jejich odolnost, pocit kontroly a schopnost zvládat životní výzvy a následně rozvinout schopnost přispět k sociálnímu, kulturnímu a ekonomickému rozvoji státu. Definice wellbeingu má tedy dvě dimenze, jednak osobní pocit pohody žáka (případně dalších aktérů vzdělávání, jako jsou učitelé či ředitelé), jednak schopnost jedince fungovat ve společnosti a být jí přínosem“. Analýza popisuje koncept wellbeingu ve vzdělávání, který má pět klíčových oblastí. Ty jsou platné jak pro žáky, tak pro nás všechny i mimo systém vzdělávání: fyzickou, kognitivní, emocionální, sociální a duchovní.(2) Ve Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání již dvanáct let pozorujeme, že projekty kreativního vzdělávání (KV) trvale zlepšují wellbeing dětí a učitelů, kteří se jich účastní. KV je „založené na symbióze znalostí, dovedností, hodnot a osobních zkušeností“ (3) a dokáže zapojit celé dítě – fyzicky, kognitivně, emocionálně, sociálně a duchovně – tedy dotknout se přesně těch oblastí, které identifikovalo Partnerství 2030+.

Výzkum projektů KV, který byl proveden ve dvaceti třídách v průběhu dvou let, ukázal, že jedním z nejkonzistentnějších pozitivních výsledků třídních projektů je právě wellbeing (4). Proč? Přičítáme to, a je to podpořeno výzkumem, základním konceptům, na kterých je založen náš přístup ke KV: modelu vysoce funkční třídy a kreativním návykům mysli. Kreativní návyky mysli tvoří pět základních aspektů: zvídavost, spolupráce, vytrvalost, disciplinovanost a představivost. Stejně tak jako wellbeing se promítají do fungování více domén: kognitivní, emocionální a sociální.


 

Jak KV podporuje kognitivní rozvoj? Dovednosti uvedené v definicích wellbeingu a kreativních návyků mysli jsou, jak ukázal náš výzkum, aktivovány v hravém, experimentálním prostředí. Právě takové prostředí podporuje kritickou reflexi, bádání a zkoumání, vytváření souvislostí a vytrvalost. Jen mylně kritici metodám KV vyčítají, že nás odvádí od zpracování informací. Slovy jedné učitelky o jejích žácích: „(…) mnoho z nich si myslí, že si budou probrané učivo lépe pamatovat, než kdyby se jej učili běžným způsobem.“ Hravý však není totéž co snadný, jak poznamenává jiný učitel: „(…) žáci si z projektu pro své učení v budoucnu odnesli o něco více trpělivosti a pracovitosti, protože pochopili, že tento obor není jednoduchý a nejsou z něj rychlé výsledky.“

Proč je hra a hravost pro učení tak klíčová? Výzkumy ukazují, že hra „uvolňuje endorfiny, oxytocin, dopamin a serotonin, které mají klíčový vliv na duševní zdraví, včetně zlepšení nálady, snížení stresu, většího štěstí, a mají také klíčový vliv na aspekty učení, jako je zvýšená motivace, pružnější myšlení, kreativita a lepší funkce paměti“(6). Také zpětná vazba od žáků opakovaně poukazuje na význam hry a hravosti, v hodinách KV jim roste motivace a chuť zapojit se, na rozdíl od běžných vyučovacích přístupů. V reflexi projektu uvedli: „[zažili jsme] větší volnost“, „byla to větší zábava“, „čas utíká rychle“, „volnost“, „byl to menší nátlak“, „méně stresu“, „nic nebyla chyba“, „víc času na přemýšlení“, „spolupráce s učiteli byla jiná – učitelé byli pohodoví a hodnější“.

Po emocionální stránce se rozvíjíme kladným vnímáním sebe sama, rozpoznáváním emocí a seberegulací. Postupy kreativního učení směřují ke schopnosti důvěry v sebe i druhé a k odolnosti, umožňující zvládat nepříznivé situace, a podporují kognitivní oblast k dosažení vzdělávacích cílů, jak popisuje jeden z autorů našeho projektu: „(…) umění uvolňuje stres a pomáhá se vyrovnávat s nepříjemnými pocity. Aktivitami, kde jsme používali umělecké techniky, jsme pomalu vedli děti k tomu, aby se dokázaly samy vyjádřit i jinak než slovně. Podporovali jsme je v tom, aby své myšlenky detailně rozvíjely a naučily se jednotlivé projektové aktivity na sebe logicky navazovat. (…) umožnilo to dětem učit se improvizovat, nenechat se odradit nezdarem.“

Z výzkumu vyplynulo, že šanci zazářit v kolektivu často získali i žáci v běžném školním provozu méně úspěšní. Učitelé poznamenali, že „opakovaně se projevilo, že se velice dobře do práce zapojily děti, které bývají při normální výuce spíše pasivní“.„Tady promluvily i děti, které se v hodinách nezapojují,“ uvedl další pedagog. Podařilo se tedy podpořit učitele v poznávání žáků. Jedna třída se například zabývala volbou povolání v rámci přípravy k přijetí rozhodnutí, kam se přihlásit na střední školu, zatímco jiná zkoumala literární témata (válka, láska atd.). Lépe poznat své žáky mohli učitelé také přes tvorbu tematických koláží o tom, co je pro žáky důležité nebo jaká témata v nich rezonují. „Opět jsem některé děti poznala úplně jinak a překvapily mě docela vyspělým postojem k problému,“ popsala pedagožka. Dopad jsme vnímali i při integraci nových žáků, u kterých je čeština druhým jazykem, a u dětí, které utekly před válkou na Ukrajině: „(…) poprvé se zapojili naši ukrajinští spolužáci
a umělkyně Bětka jim dokázala vytvořit úsměv na tváři. I přes jazykovou bariéru se
zapojili skvěle.“

Sociální oblast souvisí se schopností empatie, pocitem sounáležitosti, spolupráce s ostatními a komunikačními dovednostmi. Zejména v případě tříd druhého stupně bylo patrné, že vztahy mezi žáky ve třídě byly často napjaté a konfliktní.

Společná práce na projektu směřovala například – na základě výsledků analýzy problémů místních obyvatel – k vytvoření nástěnné malby, která měla poslat vzkaz místnímu starostovi a proměnila vedle toho i atmosféru v samotné třídě. V našem výzkumu žáci na otázku Co se vám na projektu nejvíc líbilo? často odpověď dávali do souvislosti právě s vybudovaným vztahem s vrstevníky: „pracovali jsme jako jeden velký organismus“, „začali jsme se shodovat na věcech, což se obvykle nestává“, „ubylo konfliktu, méně se hádáme“. Učitelé vedle toho uváděli u stejné otázky zvýšený „smysl pro fair play a vzájemnou podporu namísto soutěživosti“ a cenili si, že projekt „podpořil pozitivní atmosféru ve třídě a kooperaci“, „zhruba třetina třídy si našla nové kamarády během projektu“.

Kreativní vzdělávání je ztělesněním procesu, který prohlubuje uvědomění si vlastního těla a spojení s ním, vnímání smysly a intuicí, je proto podceňovaným zdrojem poznání a právem souvisí s fyzickým aspektem wellbeingu.

Podívali jsme se i na to, jak KV podporuje pohodu z hlediska intra- a interpersonálního rozvoje. Jaké prostředí ve třídě však toto umožňuje? SPKV vychází z modelu vysoce funkční třídy, abychom zvýšili povědomí pedagogů o všech způsobech, kterými mohou formovat učební prostředí tak, aby díky němu pomáhali rozvíjet všechny kreativní návyky mysli a budování pohody. Model má 13 aspektů, z nichž každý je na stupnici, kterou mohou pedagogové variovat podle svých potřeb a vzdělávacích cílů.

Podle výsledků šetření PISA 2015 týkajících se wellbeingu žáků jsou české školy téměř na konci tabulky, pokud jde o pocit sounáležitosti žáků se školou, pocit, že jsou součástí komunity. Na otázku, zda rády chodí do školy, odpovědělo kladně pouze 11,7 procenta českých dětí, což je nejméně v zemích OECD. Kreativní vzdělávání je jeden ze způsobů, jak tuto smutnou statistiku změnit a vytvořit ze školy místo, kde se dětem bude skutečně dařit a kde se budou cítit bezpečně. Jde o nástroj, kterým lze naplňovat cíl aktuální Strategie 2030+: umožnit maximální rozvoj potenciálu žáků.(7) A jde o nástroj, který pomáhá docílit toho, že žáci „kolikrát ani nechtěli přestávku, jak byli do práce zapálení“.
 

Text: Laura Henderson
Poznámka: Text vznikl jako součást speciální přílohy Učitelského měsíčníku 06/2023

Odkazy:

(1) NOVOTNÁ, K. Wellbeing ve vzdělávání: Analýza vybraných zahraničních vzdělávacích systémů
[online]. SKAV, 2022. Dostupné z: https://partnerstvi2030.cz/wp-content/uploads/Wellbeing-
ve-vzdelavani_listopad-2022-1.pdf.
(2) Viz https://skav.cz/definice-wellbeingu-podle-partnerstvi-2030/.
(3) Definici spoluvytvořili členové platformy pro kreativní učení uMĚNÍM (https://spkv.education/
cz/kreativnivzdelavani).
(4) DLOUHÁ, J. a L. MACHÁČKOVÁ HENDERSON. Kreativita ve vzdělávání – jak ovlivňuje procesy učení a jejich výsledky. 2022.
(5) LUCAS, B., CLAXTON, G. a E. SPENCER. Progression in Student Creativity in School: First Steps Towards New Forms of Formative Assessments. 2013.
(6) WANG, S. a S. AAMODT. Play, Stress, and the Learning Brain. In: Cerebrum: The Dana Forum on
Brain science. Září 2012. Dana Foundation.

(7) Dostupná z: https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030.

© 2023 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR
Tyto webové stránky používají k poskytování svých služeb soubory Cookies. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů Cookies.
Nastavení Souhlasím
Souhlas můžete odmítnout zde.
×
Nastavení cookies

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookies dle kategorií, jak vyhovují nejlépe Vašim preferencím.

Technické cookies

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webové stránky a všech funkcí, které nabízí a nemohou být vypnuty bez zablokování funkcí stránky. Jsou odpovědné mj. za uchovávání produktů v košíku, přihlášení k zákaznickému účtu, fungování filtrů, nákupní proces nebo ukládání nastavení soukromí. Z tohoto důvodu technické cookies nemohou být individuálně deaktivovány nebo aktivovány a jsou aktivní vždy

Analytické cookies

Analytické cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a našich reklamních kampaní. Jejich pomocí určujeme počet návštěv a zdroje návštěv našich internetových stránek. Data získaná pomocí těchto cookies zpracováváme anonymně a souhrnně, bez použití identifikátorů, které ukazují na konkrétní uživatelé našeho webu. Díky těmto cookies můžeme optimalizovat výkon a funkčnost našich stránek.

Preferenční cookies

Preferenční cookies umožňují, aby si webová stránka zapamatovala informace, které mění, jak se webová stránka chová nebo jak vypadá. Je to například Vámi preferovaný jazyk, měna, oblíbené nebo naposledy prohlížené produkty apod. Díky těmto cookies Vám můžeme doporučit na webu produkty a nabídky, které budou pro Vás co nejzajímavější.

Marketingové cookies

Marketingové cookies používáme my nebo naši partneři, abychom Vám dokázali zobrazit co nejrelevantnější obsah nebo reklamy jak na našich stránkách, tak na stránkách třetích subjektů. To je možné díky vytváření tzv. pseudonymizovaného profilu dle Vašich zájmů. Ale nebojte, tímto profilováním zpravidla není možná bezprostřední identifikace Vaší osoby, protože jsou používány pouze pseudonymizované údaje. Pokud nevyjádříte souhlas s těmito cookies, neuvidíte v reklamních sděleních obsah ušitý na míru Vašim zájmům.