spkv education

menu
Úvodní stránka > Naše aktivity

Naše aktivity

Podpořte nás

Zaměřujeme se na projekty v oblasti formálního i neformálního vzdělávání. Realizujeme workshopy, kroužky pro děti, dlouhodobé projekty ve školách. Podporujeme vzdělávání a rozvoj učitelů i umělců v oblasti kreativního a designového myšlení. Aktuálně realizujeme vzdělávací projekt Školy pro budoucnost v pražských školách ve spolupráci ve spolupráci s Centrem pro životní otázky Univerzity Karlovy a UUUL – dětským muuuzeem.

Věnujeme se popularizaci kreativity a kreativního učení jako klíčové kompetence pro 21. století. Pořádáme konference, diskuze, workshopy, festivaly. Ve spolupráci s Centrem pro současné umění DOX připravujeme FUK – festival umění a kreativity ve vzdělávání

Rovněž se zabýváme odbornou činností – jsme obsahoví partneři Nadačního fondu Eduzměna. Podílíme se na tvorbě rozvojového modelu vzdělávání pro Kutnohorsko. Jsme členy UMĚNÍM – platformy pro kreativní učení.

Akce

Není nám to FUK – DOX a SPKV pořádají Festival umění a kreativity ve vzdělávání Tisková zpráva
Není nám to FUK – DOX a SPKV pořádají Festival umění a kreativity ve vzdělávání
Kreativita v online výuce: týmy z projektu Školy pro budoucnost se inspirovaly od GHMP Novinka
Kreativita v online výuce: týmy z projektu Školy pro budoucnost se inspirovaly od GHMP
Ozvěny FUKu na Déčku: FUK ještě není fuč
Ozvěny FUKu na Déčku: FUK ještě není fuč

Projekty

Už deset let realizujeme s českými i zahraničními partnery projekty v oblasti formálního i neformálního vzdělávání, které využívají metody kreativního učení a snaží se přinést změnu (nejen) do českého vzdělávacího systému. Zaměřujeme se na rozvoj učitelů a umělců v oblasti kreativního a designového myšlení. 

NAČÍST DALŠÍ


CHCI SE ZAPOJIT

Odborná činnost

Jsme obsahoví partneři Nadačního fondu EduzměnaPodílíme se na tvorbě rozvojového modelu vzdělávání pro Kutnohorsko. Jsme členy UMĚNÍM - platformy pro kreativní učení sdružující umělecké organizace, které vzdělávají uměním.  Spolupracujeme s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy na vzdělávácích projektech v oblasti udržitelného rozvoje. 

PRAHA 10: NESEĎ!

Jaké město by chtěly mít děti? Výtvarný projekt zaměřený na rozvíjení kreativity a aktivního občanství dětí ZŠ v rámci uvažování o městě, ve kterém žijí a společně s ostatními lidmi tvoří různorodou městskou populaci. Městská část Praha 10 je prostorem, který je také jejich a mohou mít na něj svůj vliv. 

Eduzměna

Jsme odborným partnerem Nadačního fondu Eduzměna. SPKV se podílí na tvorbě rozvojového modelu vzdělávání pro Kutnohorsko. Čtyři významné nadace spojily síly, zkušenosti a finance a založily Nadační fond Eduzměna. Jeho cílem je podpořit změnu českého školského systému. 

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení

uMĚNÍM je platforma uměleckých organizací, které vzdělávají uměním. Prohlubujeme a šíříme aktivity uměleckých organizací ve vzdělávání. Spolupráce profesionálních umělců s pedagogy přináší pozitivní dopady a zlepšuje kvalitu učení. Rozmanité umělecké formy začleněné do výuky zvyšují u žáků a studentů motivaci učit se, a rozvíjejí jejich klíčové kompetence. 

Projekt FyzikAr 7

V roce 2019 jsme jsme vyvíjeli v rámci projektu KPIŠ interaktivní aplikaci FyzikAR 7 ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci, umělecko-technologickým studiem VR_MUSASHI, které se mj. zabývá možnostmi augmentované (rozšířené) reality ve vzdělávání, a designérem Vítem Škopem. 

Zavřít

PRAHA 10: NESEĎ!

Zadání: Všímejte si města jako prostoru, který je tu pro vás, a na který můžete mít své nároky i vliv. Pokuste se odhalit krásná místa ve veřejném prostoru Prahy 10, ale také nalézt nějaký lokální problém, něco, co vám brání v rozhledu nebo v pohybu. Všímejte si lidí, kteří zde žijí, zkuste se zamyslet nad jejich potřebami.

Proces a výstupy: Dívej se – sdílej – tvoř – upozorňuj – měň!

SPKV spolupracuje na evaluační části projektu. 

Zavřít

Eduzměna

Naše aktivity

Naše aktivity

Naše aktivity

První prioritou nadačního fondu je realizace regionální pilotáže: ve vybrané obci (v únoru 2020 se touto obcí stalo Kutnohorsko) chce Eduzměna během pěti let dokázat, že díky systematické spolupráci a podpoře všech aktérů zapojených do vzdělávání – zřizovatelů, ředitelů, učitelů a rodičů, lze u žáků dosáhnout pozitivních výsledků. Po vyhodnocení výsledků Nadační fond Eduzměna plánuje rozšíření modelu na další území ČR. 

Katka Kalivodová vede pracovní skupinu zaměřenou na děti. Věnuje se metodické spolupráci na mapovaní potřeb dětí a mladých lidí, designování programu na rozvoj kompetence k řešení problémů a participativní zapojení dětí a mladých lidí do rozhodovaní. 

Marianna Sršňová koordinuje pracovní skupinu zaměřenou na učení se ze zpětné vazby. Podílí se na mapování potřeb škol na Kutnohorsku a je součástí pracovní skupiny zaměřené na učitele, která nastavuje efektivní možnosti podpory učitelů.

Zavřít

uMĚNÍM – Platforma pro kreativní učení

Zkoumáme dopady uměleckých programů ve vzdělávání na žáky, učitele, školy a další aktéry. Zapojujeme se do odborných diskusí k oblasti rozvoje vzdělávacího systému. Šíříme a propagujeme přínosy umění pro vzdělávání a rozvoj osobnosti mezi širokou a odbornou veřejností. Pracujeme na zvýšení povědomí o přínosech kreativního učení. Rozvíjíme komunitu lidí napříč sektory, která podporuje uplatnění výsledků v praxi. 

Členové: Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Centrum pro současné umění DOX, Centrum choreografického rozvoje SE.S.TA, Tanec Praha, UUUL - dětské muzeum, Ara Art, Kvas, Jaroslav Raušer

Partneři: UK-COŽP, Institut umění - Divadelní ústav, Kreativní Česko

Spolupracující organizace a experti: NIPOS, Česká hudební rada, Divadlo Archa, Informační kancelář OSN, Markéta Pastorová/ Národní ústav pro vzdělávání/, Jaroslav Anděl /Anglo-American University in Prague/

Test

Zavřít

Projekt FyzikAr 7

Jedná se o metodickou pomůcku, díky které se žáci mohou hravou formou seznámit s fyzikálními tématy prostřednictvím augmentované reality. Základními stavebními kameny jsou aplikace s tabletem, který obsahuje 47 animací doplněných o pracovní listy, s otázkami a úkoly s příklady z reálného života.

Aplikaci je ke stažení ZDE.
Metodické výstupy

Jak uchopit danou školní látku kreativním způsobem? Jak ji uvést v souvislostech a s přesahem do jiných předmětů? Inspirujte se metodikou z našich školních projektů.

Modřínek: zamilovat se do přírodyVzdělávání pro budoucnost

Žáci první třídy poznávají své životní prostředí – městskou čtvrť Modřany – a seznamují se s problémy a výzvami udržitelného rozvoje...

Město budoucnosti: představa našeho budoucího městaVzdělávání pro budoucnost

Žáci se zabývají konceptem Města budoucnosti v souladu s tématy udržitelného rozvoje. Diskutují na téma město, ve kterém žijí...

Osobní příběh "Izolace": rozvoj kompetence sebe-uvědomění, normativní kompetenceVzdělávání pro budoucnost

Projekt se zaměřuje na sebepoznání a sebereflexi v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. V předmětu výchova k volbě povolání...

Projekt "Atria": umožnit žákům stát se hybnou silou změnVzdělávání pro budoucnost

Žáci vytvářejí architektonické návrhy školních atrií, cílem je navrhnout venkovní učebny a prostory pro volný čas...

Zavřít

Modřínek: zamilovat se do přírody

Žáci první třídy poznávají své životní prostředí – městskou čtvrť Modřany – a seznamují se s problémy a výzvami udržitelného rozvoje, kterým Praha 12 čelí. Žáky projektem provází kouzelný skřítek Modřan, za kterým se vydávají na tematické vycházky po okolí školy. O tématu (např. voda, odpadky, ochrana přírody, doprava, vzduch) se více dozvídají přímo v terénu, plní úkoly, společně hledají řešení. Ve škole žáci výtvarnými prostředky témata zpracovávají a připravují podklady pro tematický pracovní sešit pro děti, který je jedním z výstupů projektu. Na závěr žáci vedou aktivity pro děti z MŠ a žáky 1. a 2. tříd ZŠ a s pomocí vlastnoručně vytvořených pracovních listů je s tématy seznamují.

V projektu dochází k propojení učiva předmětů český jazyk (abeceda, popis obrázku, příběh), člověk a jeho svět (bydliště, naše okolí, okolí školy, roční období, příroda), matematika (čísla, počítání) a výtvarná výchova.

Žáci se s tématy udržitelnosti seznamují skrze problémy životního prostředí Modřan, pracují s recyklovanými materiály. Rozvíjíme také kompetence k udržitelnému rozvoji: systémové myšlení (tok přírodních zdrojů a způsob, jakým se přeměňují na zboží, které lze poté znovu použít a recyklovat); kompetence sebe-uvědomění (přemýšlení o sobě samém a svém místě a roli v místní komunitě, městě, globální společnosti); normativní kompetence (žáci zkoumali, jak jsou normy a hodnoty základem lidského rozhodování a jednání: Co to znamená být přítelem? Jak si navzájem pomáháme a proč? Jak můžeme žít s úctou a péčí o přírodní svět a proč je to důležité?); kompetence spolupráce (jak rozumět a respektovat potřeby, perspektivy a jednání druhých (empatie), rozvíjení vztahů k druhým a být k nim citlivý (empatické vedení), řešení konfliktů ve skupině, spolupráce a participativní řešení problémů).

Mezipředmětové vztahy

český jazyk, člověk a jeho svět, matematika, výtvarná výchova, pracovní výchova

Kompetence k udržitelnému rozvoji

sebe-uvědomění, spolupráce, systémové myšlení, normativní kompetence

Výstupy projektu

pracovní sešit k tématům udržitelnosti, workshop pro žáky MŠ a 1. a 2. tříd ZŠ

Modřínek na YouTube

Metodické inspirace projektu ke stažení
Zavřít

Město budoucnosti: představa našeho budoucího domova

Žáci se zabývají konceptem Města budoucnosti v souladu s tématy udržitelného rozvoje. Diskutují na téma město, ve kterém žijí a jak by mělo jejich ideální město vypadat. Realizují průzkum veřejnosti. Jakým problémům Praha/naše čtvrť čelí? Co bych rád/ráda změnil/a? Jak si představuji danou lokalitu za 20 let? Žáci se seznamují s tématy udržitelnosti a sami hledají řešení na problémy současnosti. Na základě práce v terénu, rešerší a diskuzí navrhují své vlastní Město budoucnosti, ve kterém přinášejí inovativní řešení.

Žáci tvoří 3D model Města budoucnosti. Seznamují se s různorodými výtvarnými technikami, včetně 3D skenování a základů tvorby prostředí počítačových her (concept art). Zábavným způsobem se seznamují s geometrií, tématy urbanismu, architektury a řadou otázek k tématům udržitelného rozvoje. V projektu dochází k propojení učiva výtvarné výchovy (skicování, kresba, modelování, různorodé výtvarné techniky), informačních a komunikačních technologií (práce s novými médii, concept art), matematiky (počítání, měření, geometrie), českého jazyka (popis), přírodopisu (ekologie).

Zároveň rozvíjíme kompetence k udržitelnému rozvoji – žáci se seznamují s tématy udržitelnosti v kontextu svého města/městské části a hledají řešení na tyto problémy při návrzích a tvorbě modelu města budoucnosti. V projektu rozvíjíme systémové myšlení (přemýšlení nad udržitelným využíváním přírodních zdrojů a obnovitelné energie ve svém městě, dopad specifické okolní krajiny na přístup k těmto zdrojům), anticipační kompetence – schopnost předvídání (hodnocení různých vizí budoucnosti a rozvoj vlastní představy o budoucnosti), kompetence spolupráce (důraz na práci v týmu, konflikt byl příležitostí prozkoumat, jak respektujeme vyjadřování potřeb), kritické myšlení a inovativní myšlení (žáci zpochybňovali architektonické normy), a angažovaný přístup žáků (komunikace s veřejností). Na závěr vzniká animace Města budoucnosti a video o projektu. Výstupem projektu může být workshop vedený žáky na téma designu a tvorby Města budoucnosti.

Mezipředmětové vztahy

matematika (geometrie), výtvarná výchova, informační a komunikační technologie, přírodopis (ekologie)

Kompetence k udržitelnému rozvoji

systémové myšlení, anticipační kompetence – schopnost předvídání, spolupráce, kritické myšlení

Výstupy projektu

3D animace Město budoucnosti, video o projektu, workshop vedený žáky na téma designu a tvorby Města budoucnosti

Město budoucnosti na YouTube

Metodické inspirace projektu ke stažení
Zavřít

Osobní příběh "Izolace": rozvoj kompetence sebe-uvědomění, normativní kompetence

Projekt se zaměřuje na sebepoznání a sebereflexi v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. V předmětu výchova k volbě povolání žáci zpracovávají téma Izolace, vlastním tvůrčím procesem reflektují své pocity a snaží se zachytit změny ve svém vnitřním světě a světě kolem sebe v distančním období 2020. Žáci participují na finalizaci tématu a volí si uměleckou formu podle své preference (kresba, malba, volné psaní, hudba). Práce žáků je individuální, a to ze svých domovů za použití prostředků a věcí, které je obklopují. Součástí jsou individuální konzultace (tripartity) umělec, žák, učitel. Výstupem tématu je videokoláž z prací žáků, která se stane historickou stopou roku 2020.

Co se týče kompetencí pro udržitelný rozvoj, projekt rozvíjí normativní kompetence (zkoumání hodnot, jako je svoboda, demokratické procesy, odpovědnost, komunita a propojení s ostatními) a sebeuvědomění (reflexe toho, co je pro mě důležité, jak mohu co nejautentičtěji vyjádřit své myšlenky a pocity).

Mezipředmětové vztahy

výchova k volbě povolání, výtvarná výchova

Kompetence k udržitelnému rozvoji

sebe-uvědomění, normativní kompetence

Výstupy projektu

individuální výstupy žáků v médiu dle vlastní volby

Osobní příběh "Izolace" na YouTube

Metodické inspirace projektu ke stažení
Zavřít

Projekt "Atria": umožnit žákům stát se hybnou silou změn

Žáci vytvářejí architektonické návrhy školních atrií, cílem je navrhnout venkovní učebny a prostory pro volný čas, podle potřeb a zájmů všech žáků i učitelů školy. Žáci ve škole realizují anketu, oslovují i rodiče. Na základě výsledků ankety připravují koncept a navrhují prostory atrií, seznamují se s celým procesem práce na architektonickém návrhu od zaměření a focení prostor, rešerše, skicování, návrhů a modelování v PC až po tvorbu fyzického modelu. Poté připravují prezentaci a své návrhy a modely představují veřejnosti a na radnici města, kde se pro svůj projekt snaží získat finance.

Žáci na projekt nahlížejí ekologickou perspektivou, pracují s recyklovanými materiály. V projektu „Atria“ dochází k propojení učiva z matematiky, výtvarné a pracovní výchovy, informačních a komunikačních technologií, přírodopisu a českého jazyka.

Zároveň rozvíjíme kompetence k udržitelnému rozvoji – žáci jsou iniciátory změny, která reaguje na potřeby všech žáků i příznivců školy. Rozvíjenými kompetencemi udržitelnosti bylo kritické myšlení (analýza výsledků ankety poskytla příležitost diskutovat o protichůdných názorech a hodnotách, které za nimi stojí), sebe-uvědomění (žáci dokáží přemýšlet o sobě samých a své roli v místní komunitě), spolupráce (žáci rozvíjejí empatické vedení, které zlepšuje atmosféru ve třídě), anticipační kompetence (tvorba alternativních vizí pro využití školních prostor, s důrazem na kroky potřebné k vytvoření kooperativních participativních vizí) a sebepojetí žáků jako aktérů změny (praktické kroky k uskutečnění změn).

Žáci se také seznamují s možným využitím recyklovaných materiálů v interiérovém (exteriérovém) designu a architektuře. Vedle architektonického projektu a modelu je dalším možným výstupem workshop vedený žáky s tématem přípravy architektonického projektu.

Mezipředmětové vztahy

matematika, výtvarná výchova, pracovní výchova, informační a komunikační technologie, přírodopis, český jazyk a literatura

Kompetence k udržitelnému rozvoji

sebe-uvědomění, kritické myšlení, spolupráce, anticipační kompetence, sebepojetí žáků jako aktérů změny

Výstupy projektu

návrhy projektu atrií, 3D model, video o projektu

Projekt Atria na YouTube

Metodické inspirace projektu ke staženíZOBRAZIT VŠECHNY


CHCI SE ZAPOJIT

Programy kreativního učení jsme již podpořili

2120žáků

95učitelů

193projektů

106tříd

32škol

Reference

 • Jana Dlouhá

  "V Centru pro otázky životního prostředí se zabýváme vzděláváním, a to z hlediska možností podporovat kompetence důležité pro aktivní občanství a samostatné rozhodování. To nelze bez schopnosti si představit budoucnost, znát postupy, které jsou nové, nevycházejí ze zaběhnutých zvyklostí (ty totiž často posilují status quo), a mít dostatek vůle své představy realizovat. Abychom těchto cílů dosáhli, musíme působit na všechny složky osobnosti, rozvíjet je ve vzájemné harmonii – doplňovat znalostně založené environmentální vzdělávání o kreativitu, umění, a další výrazně humanitní prvky. To se nám v poslední době daří díky spolupráci se Společností pro kreativitu ve vzdělávání, která je našim partnerem v projektechVzdělávání pro budoucnost a Školy pro budoucnost." 

  Jana Dlouhá, Centrum pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy

 • Jiří Raiterman

  "Dlouhodobě aplikujeme kreativní učení a oceňujeme kvalitní práci SPKV v této oblasti. A stejně jako my se snažíme obohatit formální (školní) vzdělávání možností učit se na jiném místě a jinak, tak vnímáme projekty SPKV jako způsob proměny prostředí pro formální vzdělávání - umění do všech škol!"

  Jiří Raiterman, vedoucí vzdělávacího oddělení Centra současného umění DOX

 • Lucie Wittlichová

  “Po dobu jednoho roku se žáci pravidelně pod vedením Tomáše Žižky učili natáčet a animovat filmy, psát scénáře, vymýšlet pointy a to vše nakonec veřejně prezentovat. Pro žáky i pedagogy to byl nejenom nevšední zážitek, ale též možnost nahlédnout do světa fantazie a imaginace malých venkovských dětí. Díky Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání se nám, ale především našim dětem, rozšířily další obzory a moc bychom si přáli, aby i další generace žáků měli tuto možnost. Vždyť život je jedno velké umění!”  

  Lucie Wittlichová, starostka obce Zákolany                                                                                                          

 • Petr Kouba

  "Město Přerov může být hrdé na žáky ZŠ Boženy Němcové a na jejich kreativitu, ale hlavně ti žáci můžou být hrdí sami na sebe, co všechno dokázali. Postavení školy Boženy Němcové je v Přerově velmi specifické, taková prezentace rozhodně přispívá k souznění minority s majoritou, stírají se rozdíly a prostřednictvím umění nacházejí společnou řeč."

  Petr Kouba, náměstek primátora, Přerov

 • Marcel Gabriel

  "Pokud byste chtěli ve výuce vybočit ze zavedených stereotypů a výuku si užívat, pak tento projekt, ve kterém se spojí učitel s umělcem, je přesně to, po čem volá výuka 21. století.  Samotný proces a výsledek bude nejen překvapivý, ale  inspirující, vzrušují a nezapomenutelný nejen pro žáky, ale i pro vás."

  Marcel Gabriel, ZŠ Strossmayerovo nám.

 • Ilona Bočínská

  "Z profesního hlediska pro mě bylo přínosem uvědomění si, že není problém, když do školy vstupují experti zvenku. Žádným způsobem nenarušují chod školy, splynou s ní a ve třídách se naprosto přirozeně dostanou k dětem. Po téhle stránce byl projekt úžasný a jedinečný. Nic takového jsme v projektech zatím nezažili."

  Ilona Bočínská, ředitelka ZŠ Boženy Němcové v Přerově

 • Jana Babincová

  "Spolupráce se SPKV pro mě byla velmi podnětná a inspirující v obou oborech, kterým se věnuji - volné umělecké praxi a lektorské činnosti.
  Poznala jsem řadu zajímavých osobností a prohloubila jsem si znalosti a schopnosti v mezioborovém přístupu ke vzdělávání a volné tvorbě.
  Mám mnoho krásných a dojemných vzpomínek na práci s dětmi a jejich učitelkou během našeho projektu a závěrečné prezentace v DOXu."

  Jana Babincová, výtvarná umělkyně

   

 • Lenka Němcová

  "Vzájemná spolupráce umělců, učitelů a koučů dává předpoklad vytvářet variabilní a zajímavé týmy, které dávají tvorbě projektů potenciál a jedinečnost.  Já sama jsem velkým fanouškem rozvoje komplexního souboru kompetencí, které rozvíjí dovednosti a osobnost žáka.  Máme společný cíl, který se mi po čtyřech letech jeví jako velmi úspěšný, výsledky v praxi, které žáci dokázali, jsou perspektivní  pro jejich budoucnost."

  Lenka Němcová, ZŠ Rakovského, Praha

© 2021 Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, o.p.s..
Designed by DuCLAIR